privacybeleid

BSSI privacy beleid 

Deze Applicatie verzamelt bepaalde persoonlijke gegevens van haar gebruikers.

Eigenaar en verantwoordelijke van de verwerking

BSSI SPRL
Rue Frédéric Mohrfeld 27
1090 Jette
TVA : 0885697003

Contact email van de eigenaar: bachir@bssi.be 

Soorten verzamelde gegevens

Deze applicatie verzamelt de volgende soorten gegevens rechtstreeks of door gebruik te maken van derden: cookies; gebruiksgegevens; voornaam; achternaam; bedrijfsnaam; e-mailadres.

Persoonlijke gegevens kunnen vrij door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld wanneer u deze applicatie gebruikt. Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens die door deze toepassing worden gevraagd verplicht en hun afwezigheid kan het onmogelijk maken voor deze toepassing om de Diensten te leveren. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens van derden die via deze applicatie worden verkregen, gepubliceerd of gecommuniceerd en bevestigen dat zij de toestemming van de derde partij krijgen om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

Methodes voor gegevensverwerking

De eigenaar neemt passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens te voorkomen.

De verwerking van de gegevens wordt uitgevoerd met behulp van computers of computerhulpmiddelen, waarbij procedures en organisatievormen worden gevolgd die nauw verband houden met de vermelde doeleinden. Naast de eigenaar kunnen de gegevens in bepaalde gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde categorieën personen die belast zijn met de werking van deze toepassing (administratie, verkoop, marketing, juridische dienst, systeembeheer) of voor externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, berichtendiensten, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die in voorkomend geval door de eigenaar zijn aangewezen als onderaannemers.

Juridische basis van de verwerking

De eigenaar kan persoonlijke gegevens van gebruikers verwerken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

  • gebruikers toestemming hebben gegeven voor een of meer specifieke doeleinden;
  • de verstrekking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker of voor een precontractuele verbintenis van de gebruiker;
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de eigenaar is onderworpen;
  • de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de eigenaar toekomt;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de rechtmatige belangen die de eigenaar of een derde nastreeft.

In ieder geval zal de eigenaar u graag helpen bij het verduidelijken van de specifieke wettelijke basis die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een verplichting die nodig is om een contract te sluiten.

Plaats van verwerking

De gegevens worden verwerkt in het hoofdkantoor van de eigenaar en op alle andere plaatsen waar de verantwoordelijken voor de verwerking zich bevinden. Afhankelijk van de locatie van de gebruiker kan de overdracht van de gegevens van de gebruiker naar een ander land dan het zijne plaatsvinden. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke doorgegeven gegevens, kunnen gebruikers het gedeelte met details over de verwerking van persoonsgegevens raadplegen. Als er hogere beschermingsnormen gelden, hebben de gebruikers ook het recht om te weten wat de rechtsgrondslag is voor de doorgifte van gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder het internationaal publiekrecht valt of door twee of meer landen, zoals de Verenigde Naties, is opgericht, en welke veiligheidsmaatregelen de eigenaar heeft genomen om hun gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante delen van dit document te raadplegen of door contact op te nemen met de eigenaar met behulp van de informatie in de contactrubriek.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze worden verzameld.

Daarom:

  • Persoonlijke gegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de eigenaar en de gebruiker moeten worden bewaard tot de volledige uitvoering van het contract.
  • Persoonsgegevens die worden verzameld met het oog op de legitieme belangen van de eigenaar moeten worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te bereiken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de legitieme belangen die de eigenaar nastreeft, vinden in de relevante delen van dit document of door contact op te nemen met de eigenaar.

Het kan de eigenaar worden toegestaan om persoonlijke gegevens langer te bewaren wanneer de gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de eigenaar verplicht worden om persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonlijke gegevens gewist. Daarom kunnen het recht van toegang, het recht op verwijdering, het recht op correctie en het recht op overdraagbaarheid van gegevens niet meer worden toegepast nadat de bewaartermijn is verstreken.

Doeleinden van de verwerking

De gegevens van de gebruiker worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen zijn dienst te verlenen, zijn verplichtingen na te komen, te reageren op verzoeken van de wetshandhavingsinstanties, zijn rechten en belangen (of die van zijn gebruikers of derden) te beschermen, elke kwaadwillige of frauduleuze activiteit op te sporen, alsook het volgende: analyse, weergave van inhoud van externe platforms, beheer van de tags en contact met de gebruiker.

Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, ter uitoefening van het aan de eigenaar toekomende officiële gezag of met het oog op de door de eigenaar nagestreefde rechtmatige belangen, kunnen de gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een met hun specifieke situatie verband houdende reden aan te voeren die een dergelijk bezwaar rechtvaardigt. De gebruiker dient zich er echter van bewust te zijn dat hij, indien zijn persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden worden verwerkt, te allen tijde zonder enige rechtvaardiging bezwaar kan maken tegen een dergelijke verwerking. Om te weten te komen of de eigenaar persoonlijke gegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunnen gebruikers verwijzen naar de relevante delen van dit document.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Elk verzoek om de rechten van de gebruiker uit te oefenen kan aan de eigenaar worden gericht met behulp van de contactgegevens die in dit document zijn vermeld. Deze verzoeken kunnen gratis worden uitgeoefend en zullen zo snel mogelijk door de eigenaar worden bestudeerd.

Toepasselijkheid van uitgebreidere beschermingsnormen

Hoewel de meeste bepalingen in dit document van toepassing zijn op alle gebruikers, zijn sommige bepalingen uitdrukkelijk alleen van toepassing als de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan uitgebreidere beschermingsnormen.

Deze hogere beschermingsnormen zijn van toepassing wanneer de verwerking :

  • wordt uitgevoerd door een in de EU gevestigde eigenaar;
  • heeft betrekking op de persoonsgegevens van gebruikers die zich in de EU bevinden en die verband houden met de levering van goederen of diensten, al dan niet tegen betaling, aan die gebruikers;
  • heeft betrekking op de persoonsgegevens van gebruikers die zich in de EU bevinden en stelt de eigenaar in staat het gedrag van deze gebruikers in de EU te controleren.

Cookiebeleid

Deze applicatie maakt gebruik van cookies en andere identificatiemiddelen. Voor meer informatie kan de gebruiker het Cookiebeleid raadplegen.

Juridische stappen

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden gebruikt voor juridische doeleinden door de eigenaar in de rechtbank of in stappen die kunnen leiden tot juridische stappen als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze applicatie of aanverwante diensten.
De gebruiker is zich ervan bewust dat de eigenaar verplicht kan zijn om op verzoek van de overheid persoonsgegevens te verstrekken.

Aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze toepassing de gebruiker aanvullende informatie en achtergrondinformatie geven over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Nadere informatie over het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de eigenaar. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

De eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn gebruikers op deze pagina en eventueel in deze applicatie op de hoogte te stellen of – voor zover technisch en juridisch mogelijk – door een kennisgeving te sturen naar de gebruikers via de contactgegevens die de eigenaar ter beschikking staan. Het is sterk aanbevolen om deze pagina regelmatig te raadplegen, onder verwijzing naar de datum van de laatste wijziging die hieronder wordt aangegeven.

Definities en juridische referenties

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie die, direct, indirect of in combinatie met andere informatie – waaronder een persoonlijk identificatienummer – het mogelijk maakt een natuurlijke persoon te identificeren of identificeerbaar te maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld door deze Applicatie (of door diensten van derden in dienst van deze Applicatie), die de IP-adressen of domeinnamen kunnen bevatten van de computers die worden gebruikt door Gebruikers die deze Applicatie gebruiken, Uniform Resource Identifier (URI)-adressen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (gunstig resultaat, fout, enz.), en alle andere informatie die nodig kan zijn voor het verwerken van het verzoek. ), het land van herkomst, de kenmerken van de door de Gebruiker gebruikte browser en het besturingssysteem, diverse details met betrekking tot de tijd per bezoek (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina van de Applicatie wordt doorgebracht) en details met betrekking tot het in de Applicatie gevolgde pad, met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina’s, en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem of de computeromgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruik maakt van deze Applicatie die, tenzij anders vermeld, overeenkomt met de Betrokkene.

Betrokken persoon

De natuurlijke persoon waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Onderaannemer (of Gegevensverantwoordelijke)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of enig ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke voor de verwerking, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Verantwoordelijke van de verwerking (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de instelling of enig ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. Tenzij anders vermeld, is de Regelaar de Eigenaar van deze Applicatie.

Deze Applicatie

De wijze waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Service

De dienst die door deze Applicatie wordt geleverd zoals beschreven in de voorwaarden die daarop betrekking hebben (indien van toepassing) en op deze website/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Kleine datasets die in het apparaat van de gebruiker zijn opgeslagen.

Juridische informatie

Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van verschillende wetgevingen, met name artikel 13/14 van de Europese Verordening 2016/679 (algemene verordening inzake gegevensbescherming). Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op deze toepassing, tenzij anders vermeld in dit document.